Komody

Komoda Atlanta 1

Komoda Atlanta 1

Wysokość : 797 mm

Szerokość : 800 mm

Głębokość : 435 mm

Komoda Atlanta 2

Komoda Atlanta 2

Wysokość : 797 mm

Szerokość : 1000 mm

Głębokość : 435 mm

Komoda Atlanta 3

Komoda Atlanta 3

Wysokość : 797 mm

Szerokość : 1200 mm

Głębokość : 435 mm

Komoda Małgosia 1

Komoda Małgosia 1

Wysokość : 840 mm

Szerokość : 840 mm

Głębokość : 450 mm

Komoda Małgosia 2

Komoda Małgosia 2

Wysokość : 840 mm

Szerokość : 1240 mm

Głębokość : 450 mm

Komoda Małgosia 3

Komoda Małgosia 3

Wysokość : 840 mm

Szerokość : 1640 mm

Głębokość : 450 mm

Komoda Małgosia 5

Komoda Małgosia 5

Wysokość : 650 mm

Szerokość : 840 mm

Głębokość : 500 mm